Rubriky
senzory do škol

Projekt Senzory do škol reprezentuje Českou republiku na Evropské úrovni

Pilotní projekt CitiMeasure vedený nevládní organizací Senzorvzduchu
představuje senzory školám a podporuje sledování kvality ovzduší a informovanost studentů.

V minulosti města využívala ke sledování kvality ovzduší primárně několik automatických stanic. Tyto stanice byly velké, neměnné a drahé. Dnes odborníci souhlasí s tím, že data generovaná těmito tzv. ‚referenčními‘ stanicemi jsou nedostatečná, protože nedokážou zachytit rozdíly v úrovních znečištění vzduchu v různých čtvrtích.

Znečištění vzduchu je na celém světě hlavní příčinou předčasné úmrtnosti. Proto je zásadní, aby města byla schopna adresovat složitost zdrojů znečištění ovzduší. Jedním způsobem, jak toho dosáhnout, je stále více se spoléhat na své obyvatele pro monitorování vedené komunitou.

V tomto ohledu je kritická cenová dostupnost. Většina iniciativ shromážděných projektem CitiMeasure na nástroji CitiAIR – nástroj pro srovnání organizací implementujících participativní monitorování kvality vzduchu – využívá difuzní trubice nebo senzory s nižšími náklady. Obě tyto možnosti jsou malé, levné, přenosné a intuitivní.

Difuzní trubice a senzory s nižšími náklady

Difuzní trubice, které nepotřebují k provozu energii, lze nasadit na odlehlých místech. Shromažďují znečišťující látky, jejichž koncentraci lze později určit v laboratoři.

Hlavní výhodou je jejich dostupnost. V inventáři CitiAIR začínají ceny již od 7 eur. Interreg použil kolem 600 těchto trubek k měření kvality vzduchu v interiéru ve Flandrech, zatímco CurieuzenAir dokonce rozdistribuoval 6 000 trubek po celém Bruselu. V Praze měřilo sdružení Senzorvzduchu na 20 místech po dobu celého roku, celkem 254 difuzních trub.

Na rozdíl od difuzních trubek využívají elektrické levné senzory Wi-Fi s nižšími náklady laserové signály k identifikaci koncentrací znečišťujících látek a převádějí je na hodnoty koncentrací.

Například Smart Citizen, samofinancovaný projekt Fab Lab Barcelona, vyvinul sadu senzorů pro každého, kdo má zájem o monitorování životního prostředí za 100 eur. Jejich sady cestují daleko za hranice Barcelony. I-CHANGE, iniciativa CitiAIR implementovaná 16 organizacemi z 12 zemí, získala 80 sad Smart Citizen, aby podpořila změny směrem k udržitelnějšímu chování.

Sada Sensor Community měla podobný dopad. Za 50 eur ji lze využít v různých kontextech, včetně školních projektů. Jedním příkladem je pilotní projekt CitiMeasure vedený Senzorvzduchu, neziskovou organizací se sídlem v Praze. Tato sada byla představena ve čtyřech školách, aby se propagovalo monitorování kvality vzduchu a uvědomění studentů.

Obě sady měly navíc dopad na vzdělávání. Lidé, kteří neměli téměř žádné zkušenosti s monitorováním životního prostředí, nyní vědí, jak sbírat a interpretovat data a projevují větší zájem o ochranu životního prostředí a městských přírodních aktiv.

Využívání příležitostí

Není tedy překvapením, že města stále více zkoumají nevyužitý potenciál monitorování za nižší náklady.

Starosta Londýna spustil síť Breathe London v roce 2021. Senzory s nižšími náklady byly umístěny na více než 100 místech. Jeho Komunitní program se primárně zaměřuje na skupiny, pro které bylo monitorování kvality vzduchu dlouho nedosažitelným snem. Vynakládají se extra úsilí, aby se dosáhlo domácností s nízkými příjmy a komunit barevných lidí v čtvrtích nejvíce postižených znečištěným vzduchem.

V Paříži byla v roce 2019 zřízena síť senzorů s nižšími náklady pro shromažďování dat o kvalitě vzduchu ve školách. Bylo nainstalováno 138 senzorů v 44 školách, jejichž data byla kombinována s difuzními trubkami a 16 referenčními stanicemi po celém městě. Výsledky ukázaly, že znečištění vzduchu na školních dvorcích bylo výrazně nižší než na okolních silnicích. To pomohlo posílit veřejné přijetí rozhodnutí starosty dále vytvářet pěší ulice kolem škol.

I ve Varšavě hrály senzory s nižšími náklady roli při zvyšování povědomí. Na vzoru iniciativy Breathe London bylo nainstalováno 164 senzorů na mnoha místech. Varšava využívá mikrosenzory a staví tak jedno z největších systémů monitorování kvality ovzduší v Evropě. Její obyvatelé pečlivě sledují vývoj kvality vzduchu a na sociálních sítích vyjadřují svou frustraci ze zvláště znečištěných dnů.

Co bude dál?

Senzory s nižšími náklady jsou silným nástrojem. Pro města, která se teprve začínají zabývat monitorováním kvality ovzduší, mohou cenově dostupné zařízení pomoci zahájit boj proti znečištěnému vzduchu. Jejich nepřesnost by neměla odradit rozhodovatele; nějaká data jsou stále lepší než žádná data. V pozdější fázi mohou být kombinována s bohatšími daty z referenčních stanic. Města jako Varšava byla v čele takových hybridních přístupů.

Možná nejdůležitější je, že tyto zařízení mohou pomoci demokratizovat vědu a poskytnout historicky málo zastoupeným nebo zranitelným komunitám nástroj pro prosazení systémových změn. Hyperlokální data o expozici znečišťování vzduchu pravděpodobně vytvoří větší povědomí o tomto problému.

V nadcházejících letech je naléhavě potřebný pokrok v monitorování za nižší náklady. Jen tak můžeme dosáhnout měst s čistším vzduchem pro všechny.

CitiAIR je prvním online inventářem participativních iniciativ kvality vzduchu v Evropě. Mnoho projektů, které mohou být zde předloženy, je nadšených z jednoho řešení: monitorování za nižší náklady.

Zdroj: https://eurocities.eu/latest/how-to-initiate-the-fight-against-dirty-air/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *