Rubriky
senzory do škol

Rok měření na školách zapojených do projektu Senzory do škol

Je nám potěšením informovat o již nasbíraných ročních datech měření na zainteresovaných školách! Jak to dopadlo?

škola – školní rok 2022/2023 PM 2.5 µg/m3 PM10 µg/m3
ZŠ Sázavská 7.28 15.27
ZŠ Campanus 7.44 15.74
Dvořákovo gymnázium Kralupy nad Vltavou 10.14 21.55
Gymnáziuzm paněti národa 8.36 17.79
MŠ ŠkatTULka, Liberec 7.58 16.39
Smíchovská střední průmyslová škola a Gymnázium 9.27 16.40

Pro školy je připravena informační zpráva, náhledy viz níže. Chcete se také projektu zúčastnit? Kontaktujte nás v objednávce. Prozatím přejeme hezké prázdniny!

Senzory do škol – informace pro Dvořákovo gymnázium Kralupy nad Vltavou
Senzory do škol – informace pro GPN
Senzory do škol – informace pro MŠ ŠkaTULka
Senzory do škol – informace pro Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium
Senzory do škol – informace pro ZŠ Campanus
Senzory do škol – informace pro ZŠ Sázavská

Rubriky
senzory do škol

Školy zapojené do projektu jsou nyní zobrazeny na komunitní mapě Sensor.Community

Stránka s 60 tisíci přístupy za měsíc nyní zobrazuje vrstvu škol zapojených do projektu Senzory do škol. Pro zobrazení je nutné zakliknout nabídku Sensor2School.

Idea nové vrstvy Sensor2School je možnost přímého navazování kontaktů mezi zapojenými školami. Výměna informací, porovnání koncentrací a best practices.

Rubriky
senzory do škol

Projekt Senzory do škol reprezentuje Českou republiku na Evropské úrovni

Pilotní projekt CitiMeasure vedený nevládní organizací Senzorvzduchu
představuje senzory školám a podporuje sledování kvality ovzduší a informovanost studentů.

V minulosti města využívala ke sledování kvality ovzduší primárně několik automatických stanic. Tyto stanice byly velké, neměnné a drahé. Dnes odborníci souhlasí s tím, že data generovaná těmito tzv. ‚referenčními‘ stanicemi jsou nedostatečná, protože nedokážou zachytit rozdíly v úrovních znečištění vzduchu v různých čtvrtích.

Znečištění vzduchu je na celém světě hlavní příčinou předčasné úmrtnosti. Proto je zásadní, aby města byla schopna adresovat složitost zdrojů znečištění ovzduší. Jedním způsobem, jak toho dosáhnout, je stále více se spoléhat na své obyvatele pro monitorování vedené komunitou.

V tomto ohledu je kritická cenová dostupnost. Většina iniciativ shromážděných projektem CitiMeasure na nástroji CitiAIR – nástroj pro srovnání organizací implementujících participativní monitorování kvality vzduchu – využívá difuzní trubice nebo senzory s nižšími náklady. Obě tyto možnosti jsou malé, levné, přenosné a intuitivní.

Difuzní trubice a senzory s nižšími náklady

Difuzní trubice, které nepotřebují k provozu energii, lze nasadit na odlehlých místech. Shromažďují znečišťující látky, jejichž koncentraci lze později určit v laboratoři.

Hlavní výhodou je jejich dostupnost. V inventáři CitiAIR začínají ceny již od 7 eur. Interreg použil kolem 600 těchto trubek k měření kvality vzduchu v interiéru ve Flandrech, zatímco CurieuzenAir dokonce rozdistribuoval 6 000 trubek po celém Bruselu. V Praze měřilo sdružení Senzorvzduchu na 20 místech po dobu celého roku, celkem 254 difuzních trub.

Na rozdíl od difuzních trubek využívají elektrické levné senzory Wi-Fi s nižšími náklady laserové signály k identifikaci koncentrací znečišťujících látek a převádějí je na hodnoty koncentrací.

Například Smart Citizen, samofinancovaný projekt Fab Lab Barcelona, vyvinul sadu senzorů pro každého, kdo má zájem o monitorování životního prostředí za 100 eur. Jejich sady cestují daleko za hranice Barcelony. I-CHANGE, iniciativa CitiAIR implementovaná 16 organizacemi z 12 zemí, získala 80 sad Smart Citizen, aby podpořila změny směrem k udržitelnějšímu chování.

Sada Sensor Community měla podobný dopad. Za 50 eur ji lze využít v různých kontextech, včetně školních projektů. Jedním příkladem je pilotní projekt CitiMeasure vedený Senzorvzduchu, neziskovou organizací se sídlem v Praze. Tato sada byla představena ve čtyřech školách, aby se propagovalo monitorování kvality vzduchu a uvědomění studentů.

Obě sady měly navíc dopad na vzdělávání. Lidé, kteří neměli téměř žádné zkušenosti s monitorováním životního prostředí, nyní vědí, jak sbírat a interpretovat data a projevují větší zájem o ochranu životního prostředí a městských přírodních aktiv.

Využívání příležitostí

Není tedy překvapením, že města stále více zkoumají nevyužitý potenciál monitorování za nižší náklady.

Starosta Londýna spustil síť Breathe London v roce 2021. Senzory s nižšími náklady byly umístěny na více než 100 místech. Jeho Komunitní program se primárně zaměřuje na skupiny, pro které bylo monitorování kvality vzduchu dlouho nedosažitelným snem. Vynakládají se extra úsilí, aby se dosáhlo domácností s nízkými příjmy a komunit barevných lidí v čtvrtích nejvíce postižených znečištěným vzduchem.

V Paříži byla v roce 2019 zřízena síť senzorů s nižšími náklady pro shromažďování dat o kvalitě vzduchu ve školách. Bylo nainstalováno 138 senzorů v 44 školách, jejichž data byla kombinována s difuzními trubkami a 16 referenčními stanicemi po celém městě. Výsledky ukázaly, že znečištění vzduchu na školních dvorcích bylo výrazně nižší než na okolních silnicích. To pomohlo posílit veřejné přijetí rozhodnutí starosty dále vytvářet pěší ulice kolem škol.

I ve Varšavě hrály senzory s nižšími náklady roli při zvyšování povědomí. Na vzoru iniciativy Breathe London bylo nainstalováno 164 senzorů na mnoha místech. Varšava využívá mikrosenzory a staví tak jedno z největších systémů monitorování kvality ovzduší v Evropě. Její obyvatelé pečlivě sledují vývoj kvality vzduchu a na sociálních sítích vyjadřují svou frustraci ze zvláště znečištěných dnů.

Co bude dál?

Senzory s nižšími náklady jsou silným nástrojem. Pro města, která se teprve začínají zabývat monitorováním kvality ovzduší, mohou cenově dostupné zařízení pomoci zahájit boj proti znečištěnému vzduchu. Jejich nepřesnost by neměla odradit rozhodovatele; nějaká data jsou stále lepší než žádná data. V pozdější fázi mohou být kombinována s bohatšími daty z referenčních stanic. Města jako Varšava byla v čele takových hybridních přístupů.

Možná nejdůležitější je, že tyto zařízení mohou pomoci demokratizovat vědu a poskytnout historicky málo zastoupeným nebo zranitelným komunitám nástroj pro prosazení systémových změn. Hyperlokální data o expozici znečišťování vzduchu pravděpodobně vytvoří větší povědomí o tomto problému.

V nadcházejících letech je naléhavě potřebný pokrok v monitorování za nižší náklady. Jen tak můžeme dosáhnout měst s čistším vzduchem pro všechny.

CitiAIR je prvním online inventářem participativních iniciativ kvality vzduchu v Evropě. Mnoho projektů, které mohou být zde předloženy, je nadšených z jednoho řešení: monitorování za nižší náklady.

Zdroj: https://eurocities.eu/latest/how-to-initiate-the-fight-against-dirty-air/

Rubriky
senzory do škol

Projekt Senzory do škol se podílel na vytvoření Citimeasure kompetencí pro digitální začlenění

Tyto pokyny obsahují 27 skupin dovedností, znalostí a postojů pro digitální začlenění různých účastníků projektů občanské vědy a 32 konkrétních doporučení, jak tyto kompetence lépe posílit.

Pokyny CitiMeasure o kompetencích pro digitální začleňování mají za cíl prohloubit porozumění problematice ‚kompetencí‘ pro začleňování do stále více digitalizovaných iniciativ občanské vědy. Jedním z hlavních příspěvků těchto pokynů je rozebrání problematiky kompetencí identifikací dovedností, znalostí a postojů, které mohou být pro začlenění občanů do iniciativ občanské vědy potřeba, a těch, které potřebují iniciátoři projektů k založení a provozování těchto iniciativ. Současné pokyny také poskytují doporučení, jak systematicky přemýšlet a rozvíjet kompetence těchto aktérů.

Tyto pokyny nejsou úplným inventářem všech možných kategorií dovedností, znalostí a postojů pro začleňování do občanské vědy. Navíc, absence určitých dovedností, znalostí nebo postojů identifikovaných v těchto pokynech by neměla být považována za důvod pro vyloučení nebo odrazování zájemců od účasti. Doufáme, že toto bude informativní zdroj pro města, komunitu občanské vědy a ty, kteří se zajímají o širší témata kompetencí pro veřejnou účast a zapojení zainteresovaných stran.

Tyto pokyny jsou výsledkem ko-kreace procesu vedeného Eurocities v těsné spolupráci s členy pracovní skupiny CitiMeasure pro digitální začleňování. Proces ko-kreace zahrnoval společný úsilí identifikovat a sdílet relevantní zdroje a zkušenosti a spolupracovat na analýze, syntéze a pochopení identifikovaných zdrojů. Takto tyto pokyny odrážejí kolektivní porozumění a zkušenosti 24 členů pracovní skupiny CitiMeasure z sedmi evropských měst a devíti organizací s zájmem a odborností v tématu.

Pokyny si můžete prohlédnout zde.

Rubriky
senzory do škol

Gymnázium Matyáše Lercha Brno

Studenti Gymnázia Matyáše Lercha si postavili 3 senzory, jeden bude měřit stále ve škole a dva si budou půjčovat mezi sebou. Budou si je střídat vždy po 2 měsících. Měření se tak může účastnit celá třída! Výsledky mezi sebou budou moci porovnávat.

Rubriky
senzory do škol

Dvořákovo Gymnázium Kralupy nad Vltavou

Senzor měří v počítačové učebně. Příspěvek školy si můžete přečíst zde: https://www.dgkralupy.cz/aktualne/projekt-senzory-do-skol/

Ve škole je k dispozici banner informující studenty.

 

Rubriky
senzory do škol

ŠkaTULka

Děkujeme paní ředitelce MgA. Ivaně Honsnejmanové za možnost instalovat Senzorvzduchu na půdě ŠkaTULky, univerzitní mateřské školy. ŠkaTULka je firemní mateřská škola určená pro děti zaměstnanců nebo denních studentů Technické univerzity v Liberci.

Pro podhorské prostředí Liberce s častými mlhami a vysokou vlhkostí vzduchu byl zvolen senzor s vyhříváním měřeného vzduchu NAM – Nettigo Air Monitor. Přívod vzduchu je vyhříván tělískem, které se zapne automaticky při vlhkosti vzduchu nad 70% RH. Měření  pak nejsou kompromitována chybou ve vyšších vlhkostech.

zdroj: Nettigo.pl

 

Rubriky
senzory do škol

ZŠ Campanus

Vítáme ZŠ Campanus!

Děkujeme paní ředitelce Mgr. Lence Derkové, MBA a paní třídní učitelce 9.A Mgr. Simoně Liškové za vyslyšení přání žáků školy a možnost uspořádání stavění senzorů ve výuce.

Rubriky
senzory do škol

Senzor na ZŠ Sázavská

Děkujeme panu řediteli Mgr. Michalu Voldřichovi a učiteli Informatiky Mgr. Janu Brabcovi za možnost realizace společného stavění senzorů.

Rubriky
senzory do škol

Senzory do škol České Budějovice

Děkujeme za návštěvu na našem stánku na Makerfaire v Českých Budějovicích! Po rozhovorech z většinou z Vás, učitelů jsme se rozhodli pro velký zájem zveřejnit pracovní listy pro práci s volnými daty, které generuje otevřená síť Sensor.Community.

Těšíme se na Vaše ohlasy na Makerfaire v Praze již tento týden 17. – 18.9.2022!